Department of Physics

University of Pune

Return to Group Page

Ph. D. Students

  1. Mrs. Priyanka A. Yadav
  2. Mrs. Lata Ekhande
  3. Mr. Yogesh B. Sawane
  4. Mr. Dnyaneshwar R. Bhosale
  5. Mr. Pravin Dusane

Project Fellows

  1. Mr. Shankar Kekade

M. Phil. Students

  1. Mr. Sopan Thorat
  2. Ms. Gauri Salunke
  3. Ms. Ashwini Mahajan